news image

Mini Three Kingdoms

5 ★
1821 guan yu
1823 life dragon, zhuge liang

4 ★
1811 cao cao
1813 sun quan
1815 liu bei
1817 da qiao & xiao qiao
1819 lu bu